Regulamin sklepu joannajulia.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym www.joannajulia.pl (dalej jako: „Sklep Joanna Julia”), „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Sklepu Joanna Julia. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Sklepu Joanna Julia, regulują w szczególności zasady korzystania z Sklepu Joanna Julia, w tym kwestie odpowiedzialności Sklepu Joanna Julia.

1) O NAS

Właścicielem Sklepu Joanna Julia jest Joanna Checinska z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. 94 Lea View House, Jessam Avenue, E5 9DZ oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@joannajulia.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Joanna Julia;

KONSUMENT – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Joanna Julia;

SKLEP JOANNA JULIA – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joannajulia.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary;

TOWAR – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Joanna Julia;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawarta za pomocą Sklepu Joanna Julia;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające parametry i liczbę Towaru.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem.

KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

3) INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu Joanna Julia.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa:

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Joanna Julia;

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Joanna Julia;

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Joanna Julia. Korzystanie ze Sklepu Joanna Julia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DOSTAWCA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Joanna Julia.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku umieszczonego w stopce Sklepu Joanna Julia.

4) ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU JOANNA jULIA

 1. Rejestracja w ramach Sklepu Joanna Julia jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepu Joanna Julia, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez:

wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia, udostępnionego na stronie zamówienia Sklepu Joanna Julia.

wypełnienie formularza na stronie rejestracji  Sklepu Joanna Julia.

 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. DOSTAWCA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Joanna Julia, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Joanna Julia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DOSTAWCĘ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DOSTAWCY.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych USŁUGODAWCA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DOSTAWCY,

wykorzystywania treści zamieszczonych w SKLEPIE INTERNETOWYM jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

5) ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową Sklepu Joanna Julia i wybrać dostępny Towar.
 2. Wybór Towaru przez Klienta jest potwierdzany poprzez dodanie go do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu  Joanna Julia wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Joanna Julia stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z USŁUGODAWCĄ Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu płatności należnej za Zamówienie Klienta do systemu informatycznego Sklepu Joanna Julia, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6) CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności:

za pomocą przelewu bankowego bezpośrednio na konto bankowe Sklepu Joanna Julia

7) GWARANCJE NA PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE W SKLEPIE Joanna Julia

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: 94 Lea View House, E5 9DZ, Londyn, Wielka Brytania lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: kontakt@joannajulia.pl

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

a. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnych

b. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

94 Lea View House, E5 9DZ,Londyn, Wielka Brytania

Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

7. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw

8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

9. Gwarancja Efektów/Gwarancja Sukcesu. W wybranych promocjach, Właściciel Sklepu oferuje Gwarancję Efektów. Gwarancja Efektów obejmuje przypadki, gdy kursant przerobił kurs oraz może wykazać, że wykonał wszystkie instrukcje, a pomimo tego kurs dalej nie przyniósł rezultatów. Tylko w takim wypadku przysługuje Gwarancja Efektów/Sukcesu.  

10. Gwarancja Efektów /Gwarancja Sukcesu nie przysługuje osobom, które nie wykonały zadań, nie wykonały pracy według instrukcji w kursie, które nie mogą wykazać, że to, czego uczy kurs, nie zostało przez nie wykonane w 100%. Gwarancja Efektów/Gwarancja Sukcesu jest uzależniona od pracy wykonanej przez kursanta według materiału w kursie. Autor kursu nie gwarantuje efektów ani sukcesu osobom, które wykonają pracy narzuconej przez kurs. 

8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do 7 dniu od otrzymania przesyłki na adres kontakt@joannajulia.pl Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona. Brak zgłoszenia roszczenia w zakreślonym terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail:
kontakt:@joannajulia.pl

Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela Sklepu podany w pkt I ust. 10 niniejszego Regulaminu.

9). REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail kontakt@joannajulia.pl

W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

10) GWARANCJE NA PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE W SKLEPIE Joanna Julia

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: 94 Lea View House, E5 9DZ, Londyn, Wielka Brytania lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: kontakt@joannajulia.pl
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  a. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnych
  b. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  c. świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: 94 Lea View House, E5 9DZ,Londyn, Wielka Brytania. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 1. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 2. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
 3. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
 4. Gwarancja Efektów/Gwarancja Sukcesu. W wybranych promocjach, Właściciel Sklepu oferuje Gwarancję Efektów. Gwarancja Efektów obejmuje przypadki, gdy kursant przerobił kurs oraz może wykazać, że wykonał wszystkie instrukcje, a pomimo tego kurs dalej nie przyniósł rezultatów. Tylko w takim wypadku przysługuje Gwarancja Efektów/Sukcesu.
 5. Gwarancja Efektów /Gwarancja Sukcesu nie przysługuje osobom, które nie wykonały zadań, nie wykonały pracy według instrukcji w kursie, które nie mogą wykazać, że to, czego uczy kurs, nie zostało przez nie wykonane w 100%. Gwarancja Efektów/Gwarancja Sukcesu jest uzależniona od pracy wykonanej przez kursanta według materiału w kursie. Autor kursu nie gwarantuje efektów ani sukcesu osobom, które wykonają pracy narzuconej przez kurs.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DOSTAWCĄ a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Londyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa brytyjskiego.

Copyright © 2022 Joanna Julia